آموزش

راه های کاهش ریسک ﺻﻌﻮدهای ﻫﻤﺰﻣﺎن

راه های کاهش ریسک ﺻﻌﻮدهای ﻫﻤﺰﻣﺎن

ﺻﻌﻮد ﻫﻤﺰﻣﺎن دﻗﻴﻘﺎ، ﺑﻪ ﻣﺪﻟﻰ از ﺻﻌﻮد اﻃﻼق ﻣﻰ ﺷﻮد ﻛﻪ در آن ﺻﻌﻮد ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﻃﻨﺎب ﺗﻮت (ﮔﺮه زده ﺷﺪه ﺑﻪ دو ﻧﻔﺮ ) اﻗﺪام ﺑﻪ ﺻﻌﻮد ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ، ﻃﺒﻴﻌﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺪل ﺻﻌﻮد ﻫﺮ دو ﻧﻔﺮ ﺻﻌﻮد ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﻫﻢ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ . اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻰ در زﻣﺎن و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻰ ﺷﻮد در ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻧﺼﺐ ﻣﻴﺎﻧﻰ ﻫﺎى ﺧﻮب ﻛﻤﺎﻛﺎن اﻟﺰاﻣﻰ اﺳﺖ. در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل اﻳﻦ ﻛﺎر ﻋﻠﺮﻏﻢ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮﺑﺶ ﻳﻚ ﻛﺎر ﭘﺮ رﻳﺴﻚ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ ﻃﻰ آن اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺧﻄﺮ ﺑﺮاى ﺻﻌﻮد ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن وﺟﻮد دارد و ﺻﻌﻮد ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﻳﺪ در ﺳﻄﺢ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻰ ﺧﻮﺑﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻰ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 

ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺳﻘﻮط ﻧﻔﺮ اول در ﺻﻌﻮد ﻫﻤﺰﻣﺎن

ﺣﻴﻦ ﺻﻌﻮد ﻫﻤﺰﻣﺎن، ﺳﻘﻮط ﻳﻜﻰ از ﻧﻔﺮات ﺻﻌﻮد ﻛﻨﻨﺪه روى ﻧﻔﺮ دﻳﮕﺮ اﺛﺮ دارد. ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺳﻘﻮط ﻧﻔﺮ دوم ﻛﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪن ﻧﻔﺮ اول و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺳﻘﻮط ﻫﺮ دو ﻧﻔﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 

اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ اﺑﺰار ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﺳﺒﻚ ﻣﺜﻞ TIBLOC ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺘﺰل روى ﻧﻘﺎط ﻣﻴﺎﻧﻰ ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻔﺮ اول را از ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪن زﻳﺎد ﻃﻨﺎب ﺑﺎ ﺳﻘﻮط ﻧﻔﺮ دوم ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﻳﻌﻨﻰ ﺗﺎ ﺣﺪودى ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪن ﻃﻨﺎب ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﻘﻮط ﺗﻮﺳﻂ TIBLOC ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻮد.

 

ﻣﻮارد اﺣﺘﻴﺎﻃﻰ در ﻧﺼﺐ

 • ﻃﻨﺎب ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﻴﺎن ﻛﺎراﺑﻴﻦ TIBLOC ﻋﺒﻮر ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻤﻨﻰ ﻧﻔﺮ اول درﺳﺖ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ.
 • ﻣﻴﺎﻧﻰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻘﺪرى ﻣﺤﻜﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪدر ﺻﻮرت ﺳﻘﻮط ﻧﻔﺮ دوم ﻳﺎ در ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺳﻘﻮط اﺣﺘﻤﺎﻟﻰ ﻫﺮ دو ﻧﻔﺮ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻰ ﻛﻨﺪ.
 • ﺣﺮﻛﺖ TIBLOC ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﻰ ﻣﺜﻞ ﺑﺮف ، ﻳﺦ ، ﺧﻮد اﺳﻠﻴﻨﮓ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و … ﻣﺤﺪود ﺷﻮد.
 • در ﻧﻘﻄﻪ اى ﻛﻪ TIBLOC ﻣﻰ ﮔﺬارﻳﺪ از اﺳﻠﻴﻨﮓ ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻜﻨﻴﺪ. ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﺑﺰار ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻳﺎ ﭘﺎﻳﻴﻨﺘﺮ از اﺑﺰار ﻣﻴﺎﻧﻰ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد و در اﻳﻦ ﺻﻮرت اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻴﺮون ﻛﺸﻴﺪن اﺑﺰار ﻣﻴﺎﻧﻰ وﺟﻮد دارد و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎز ﺑﺎ ﺳﻘﻮط ﻧﻔﺮ دوم ﻧﻔﺮ اول ﻫﻢ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﻮد.
 • ﻣﻮﻗﻌﻰ ﻛﻪ ﻧﻴﻢ ﻃﻨﺎب ﻳﺎ ﻃﻨﺎب دوﻗﻠﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﻛﻨﻴﺪ ، TIBLOC ﻓﻘﻂ روى ﻳﻚ رﺷﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﻔﺮ دوم ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﺪ وﻃﺒﻴﻌﺘﺎ ﻧﻔﺮ اول روى رﺷﺘﻪ اى ﻛﻪ TIBLOC ﻧﺪارد ، ﻛﻤﺎﻛﺎن در ﺧﻄﺮ اﺳﺖ.
 • دﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﻃﻨﺎب (ﻫﺎ) ﻧﭙﻴﭽﺪ و ﻳﺎ در ﻫﻢ و ﺑﺮﻫﻢ ﻧﺸﻮد ، ﭼﻮن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در TIBLOC ﮔﻴﺮ ﻛﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻊ ﺣﺮﻛﺖ ﺷﻮد و ﻳﺎ در ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ را ﺑﻜ ﺸﺪ.

 

ﻣﺰاﻳﺎ

 

 • وﻗﺘﻰ ﺻﻌﻮدﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﻛﺎر ﻫﻢ آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ وروى ﻣﺴﻴﺮﻫﺎى ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺳﺎده در زﻣﺎن ﺻﻌﻮد ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻰ ﻣﻰ ﺷﻮد.
 • در ﻣﺴﻴﺮﻫﺎى ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻃﻮل ﻃﻨﺎب اﺳﺖ، ﺑﻪ ﺻﻌﻮد ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﺟﺎزه ﻣﻰ دﻫﺪ ﺗﺎ اﻳﻤﻦ ﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ اﻳﻤﻦ ﺑﻌﺪى ﺑﺮﺳﻨﺪ و رﻳﺴﻚ ﻛﻤﺘﺮى ﺑﺮاى ﻧﻔﺮ اول وﺟﻮد دارد.
 • ﻣﻰ ﺗﻮان از ﻗﺴﻤﺘﻬﺎى ﺳﺎده ﻣﺴﻴﺮى ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت اﻳﻤﻦ ﺷﺪه راﺣﺖ درآﻣﺪ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻔﺮ دوم ﻛﻤﺎﻛﺎن در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎى ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﺴﻴﺮ درﮔﻴﺮ اﺳﺖ.

ﻣﻌﺎﻳﺐ

 

 • ﺧﻄﺮ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪن اﺳﻠﻴﻨﮕﻬﺎ ﻳﺎ اﺑﺰارﻫﺎ
 • ﻧﻔﺮ دوم ﻧﻤﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺮﮔﺮدد و ﻣﺴﻴﺮ ﺧﻮد را اﺻﻼح ﻛﻨﺪ و ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺪاﻣﺮو ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺻﻌﻮد ﻛﻨﺪ.
 • در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺻﻌﻮد ﻧﻔﺮ اول رو ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ اﻣﻜﺎن ﺣﻤﺎﻳﺘﺶ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻃﻨﺎب ﺑﺎﻻى TIBLOC ﺟﻤﻊ ﻣﻰ ﺷﻮد.
 • ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﺮارﮔﻴﺮى اﺑﺰار ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﻌﻀﺎ اﺣﺘﻤﺎل دارد ﻛﻪ ﻃﻨﺎب ﻗﺒﻞ از ﻗﻔﻞ ﺷﺪن در اﺑﺰار ﺳﺮ ﺑﺨﻮرد و اﻳﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آﺳﻴﺐ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻃﻨﺎب ﺷﻮد.

 

ﺧﻼﺻﻪ

ﺻﻌﻮد ﻫﻤﺰﻣﺎن در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻛﻪ ﺧﻴﻠﻰ ﺧﻮب و ﺳﺮﻳﻊ اﺳﺖ ، ﻛﻤﺎﻛﺎن روﺷﻰ ﭘﺮ رﻳﺴﻚ ﺑﺮاى ﺻﻌﻮد ﻣﺴﻴﺮﻫﺎى ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺳﺎده ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻰ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﻣﺪل ﺻﻌﻮد و اﺳﺘﻔﺎده از TIBLOC ﺑﺮاى ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻧﻔﺮ اول ﻓﻘﻂ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻌﻮد ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺴﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﺑﺎز ﻫﻢ ﻛﺎرى ﭘﺮ رﻳﺴﻚ اﺳﺖ.

 

ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻨﻰ ﭘﺘﺰل دارى دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎﺳﺖ و ﺑﺮاى ﺷﺮوع ﺑﺎﻳﺪ زﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﺮﺑﻰ ﻣﺎﻫﺮ آﻣﻮزش ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ.

 

مترجم: شهرام عباس نژاد

ﻣﻨﺒﻊ : ﻣﺠﻠﻪ ﻛﻼﻳﻤﺒﻴﻨﮓ – ﻧﻮاﻣﺒﺮ ٢٠١٦ – ﺻﻔﺤﻪ ٢٦و٢٧ – Technical Solutions

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *