راه های کاهش ریسک ﺻﻌﻮدهای ﻫﻤﺰﻣﺎن

راه های کاهش ریسک ﺻﻌﻮدهای ﻫﻤﺰﻣﺎن

ﺻﻌﻮد ﻫﻤﺰﻣﺎن دﻗﻴﻘﺎ، ﺑﻪ ﻣﺪﻟﻰ از ﺻﻌﻮد اﻃﻼق ﻣﻰ ﺷﻮد ﻛﻪ در آن ﺻﻌﻮد ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﻃﻨﺎب ﺗﻮت (ﮔﺮه زده ﺷﺪه ﺑﻪ دو ﻧﻔﺮ ) اﻗﺪام ﺑﻪ ﺻﻌﻮد ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣ...

ادامه مطلب