کارابین های ضربه دیده

آیا کارابین هایی که سقوط کرده یا ضربه دیده باشند، غیر قابل استفاده و خطرناک اند؟

من اغلب شنیده ام که دیگر سنگنوردان یا حتی مربیان در برنامه های طبیعت چیزهایی همانند موارد زیر را می گویند:سقوط یک کارابین روی یک سط...

ادامه مطلب