رژیم غذایی ﺑﺮای ﺻﻌﻮدﻫﺎی اﻛﺴﭙﺪﻳﺸﻦ

رژیم غذایی ﺑﺮای ﺻﻌﻮدﻫﺎی اﻛﺴﭙﺪﻳﺸﻦ

در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺳﻌﻰ دارﻳﻢ ﺗﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن را ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰى ﻏﺬاﻳﻰ ، رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻰ و ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﻫﻴﻤﺎﻟﻴﺎ آﺷﻨﺎ ﺳﺎزﻳﻢ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻰ در ﺑﺎب ﺗﻌﺎدل ...

ادامه مطلب

کارابین های ضربه دیده

آیا کارابین هایی که سقوط کرده یا ضربه دیده باشند، غیر قابل استفاده و خطرناک اند؟

من اغلب شنیده ام که دیگر سنگنوردان یا حتی مربیان در برنامه های طبیعت چیزهایی همانند موارد زیر را می گویند:سقوط یک کارابین روی یک سط...

ادامه مطلب