راه های کاهش ریسک ﺻﻌﻮدهای ﻫﻤﺰﻣﺎن

راه های کاهش ریسک ﺻﻌﻮدهای ﻫﻤﺰﻣﺎن

ﺻﻌﻮد ﻫﻤﺰﻣﺎن دﻗﻴﻘﺎ، ﺑﻪ ﻣﺪﻟﻰ از ﺻﻌﻮد اﻃﻼق ﻣﻰ ﺷﻮد ﻛﻪ در آن ﺻﻌﻮد ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﻃﻨﺎب ﺗﻮت (ﮔﺮه زده ﺷﺪه ﺑﻪ دو ﻧﻔﺮ ) اﻗﺪام ﺑﻪ ﺻﻌﻮد ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣ...

ادامه مطلب

درﺟﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺴﻴﺮ

درﺟﻪ ﺑﻨﺪي و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺮاي ﺗﺸﺮﻳﺢ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺻﻌﻮد ﭼﻘﺪر طﻮل ﻣﻴﻜﺸﺪ و درﭼﻪ ﺳﻄﺤﻲ از ﺳﺨﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻴﭙﺬﻳﺮد، ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ داﺷﺘﻦ اﻳﻦ اطﻼﻋﺎت در ﻣ...

ادامه مطلب