آموزش, بررسی ابزار

آشنایی با ابزار های حمایتی

١- ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺳﺮ ﻃﻨﺎب 

 

٢- ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻧﻔﺮ دوم

 

٣ – آزاد ﺳﺎزى و ﻓﺮود ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻧﻔﺮ دوم

 

٤ ﻓﺮود ﺑﺎ ﮔﺮه اﺗﻮﺑﻼك زﻳﺮ اﺑﺰار

 

ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ :

ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻃﻨﺎب ﻫﺎى دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ٨٩٢EN

ﻗﻄﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاى ﺗﻚ ﻃﻨﺎب : ٥,١٠-٥,٨ ﻗﻄﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاى ﻧﻴﻢ ﻃﻨﺎب و زوج ﻃﻨﺎب : ٩-٣,٧ از ﻛﺎراﺑﻴﻦ ﭘﻴﭻ HMS ﺟﻬﺖ اﺗﺼﺎل اﺑﺰار اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد

اﺳﺘﺎﻧﺪارد : -UIAA٤type ٢٠١٢:٢-١٥١٥١- EN ﺳﺎﺧﺖ اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ – وزن ٨٥ ﮔﺮم

 

ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻧﻔﺮ اول :

 

ﺗﺴﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد:

اﺗﺼﺎل اﺑﺰار:

 

ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻗﺮﻗﺮه :

 

ﭘﺎﻳﻴﻦ دادن ﺻﻌﻮد ﻛﻨﻨﺪه

 

ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ :

در ﺗﺴﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻧﺘﻬﺎى آزاد ﻃﻨﺎب را ﺑﺎ ﻳﻚ دﺳﺖ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ و ﻃﻨﺎب ﺻﻌﻮد ﻛﻨﻨﺪه را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﻜﺸﻴﺪ ، ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻳﺪ اﺑﺰار ﻃﻨﺎب را ﻗﻔﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﺠﺎد ﺻﺪاى ﻛﻠﻴﻚ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ.

اﺑﺰار ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻚ رﺷﺘﻪ ﻃﺮاﺣﻰ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻫﺮﮔﺰ دﺳﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ را از ﻃﻨﺎب ﺟﺪا ﻧﻜﻨﻴﺪ.

ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺎﻳﻴﻦ دادن ﺻﻌﻮد ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﻛﻒ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪ اﺑﺰار ﻃﻨﺎب را ﺑﻪ ﺣﻔﺮه ﭘﺎﻳﻴﻨﻰ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻴﺪ در ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺎﻳﻴﻦ دادن ﺻﻌﻮد ﻛﻨﻨﺪه ﺣﺘﻰ اﮔﺮ اﺑﺰار ﺑﻪ درﺳﺘﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﻮد و ﻃﻨﺎب ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه وارد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ، اﻳﻦ اﺑﺰار ﻫﻤﭽﻨﺎن اﺟﺎزه ﻓﺮود دادن اﻳﻤﻦ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻴﺎر ﻣﻰ دﻫﺪ.

اﺑﺰار ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاى ﺻﻌﻮد ﻫﺎى ورزﺷﻰ و اﺳﭙﺮت – ﺗﻚ ﻃﻨﺎب ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ٥,١٠-٦,٨ – ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﺎراﺑﻴﻦ ﭘﻴﭻ HMS اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد- وزن ١١٥ ﮔﺮم

ﺑﺮاى اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﻨﺎب ﻫﺎى داراى اﺳﺘﺎﻧﺪارد ٨٩٢EN اﺳﺘﺎﻧﺪارد : ٢ـtype ٢٠١٢:٢ـ١٥١٥١ Conform to EN ـ – UIAA ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺸﻮر اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ

 

ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺳﺮ ﻃﻨﺎب

 

اﺗﺼﺎل اﺑﺰار

 

آزاد ﺳﺎزى ﻫﻨﮕﺎم ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺑﺎﻻ

 

ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻧﻔﺮ دوم

 

ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﺮود :

 

ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ :

اﻳﻦ اﺑﺰار ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺣﻤﺎﻳﺘﻰ در ٢ ﺳﺒﻚ دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ و اﺳﺘﺎﺗﻴﻚ را دارد ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻰ ﻗﻔﻞ ﺧﻮدﻛﺎر ﻫﻨﮕﺎم ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻧﻔﺮ اول و دوم ، ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻗﻔﻞ ﺧﻮدﻛﺎر ﻫﻨﮕﺎم ﻓﺮود ﻫﻢ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ آزاد ﻛﺮدن ﻃﻨﺎب ﻗﻔﻞ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﻴﺮه

اﻳﻤﻨﻰ ﺑﺎﻻ ﺣﺘﻰ در ﺻﻮرت اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻧﺎدرﺳﺖ ﻃﻨﺎب ﻗﻔﻞ ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﻓﺮود ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﺷﻴﺎر V ﺷﻜﻞ

ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاى ﺗﻚ ﻃﻨﺎب و زوج ﻃﻨﺎب ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ٩-٧,٧ و ﺗﻚ ﻃﻨﺎب ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ٥ ,١٠-٩,٨ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﺻﻮرت ٢ رﺷﺘﻪ و ﺣﻤﺎﻳﺖ در اﺑﺰار ﮔﺬارى ﻫﺎ (دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ)

ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻃﻨﺎب ﻫﺎى داراى اﺳﺘﺎﻧﺪارد ٨٩٢EN وزن : ١٧٥ ﮔﺮم

ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻳﺠﺎد ﺷﻜﺴﺖ ﻫﻨﮕﺎم ﻓﺮود و ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﻛﺎراﺑﻴﻦ ﭘﻴﺞ اﺳﺘﺎﻧﺪارد : ٢ـtype ٢٠١٢:٢ـ١٥١٥١ Conform to EN ـ – UIAA ﺳﺎﺧﺖ اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ

 

ﻃﺮاﺣﻲ اﺑﺰار ﻛﻠﻴﻚ آپ ﭘﻼس داراى ﻣﺰاﻳﺎى زﻳﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻚ آپ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:

راﺣﺖ ﺗﺮ در ﻫﻨﮕﺎم ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻗﺮﻗﺮه ، ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﻨﺎب ﻫﺎى ﻗﻄﺮ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﻫﻨﺪﺳﻪ ﺟﺪﻳﺪ در ﺻﻔﺤﺎت ﺟﺎﻧﺒﻰ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻣﻰ ﻛﺎﻫﺶ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺎ ﺑﺮاى دﺳﺘﻜﺎرى ﻧﺎدرﺳﺖ ﻃﻨﺎب ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺮﻣﺰ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺳﻴﺴﺘﻢ proofـv

ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺷﺪه و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاى ﺗﻚ ﻃﻨﺎب ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ١١-٥,٨ وزن : ١١٠ ﮔﺮم ( ٥ ﮔﺮم ﻛﺎﻫﺶ وزن)

ﺑﺮاى اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﻨﺎب ﻫﺎى داراى اﺳﺘﺎﻧﺪارد ٨٩٢EN

اﺳﺘﺎﻧﺪارد : ٢ـtype ٢٠١٢:٢ـ١٥١٥١ Conform to EN ـ – UIAA

ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺸﻮر اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *